Viện trưởng PGS.TS Hoàng Ngọc Giao: Hiện là Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Giám đốc C/ty Luật Hoàng Giao & Cộng sự

Viện trưởng PGS.TS Hoàng Ngọc Giao: Hiện là Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Giám đốc C/ty Luật Hoàng Giao & Cộng sự