Ủy viên Tiến sĩ Nguyễn Nam Cường: Thạc sĩ Luật,  Chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ. Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, CHDCND Lào.

Ủy viên Tiến sĩ Nguyễn Nam Cường: Thạc sĩ Luật,  Chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ. Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, CHDCND Lào.