Tổng Thư ký HĐKH Nguyễn Đức Thiện: Hiện là Giám đốc Trung tâm Hiện tượng khả năng đặc biệt.

Tổng Thư ký HĐKH Nguyễn Đức Thiện: Hiện là Giám đốc Trung tâm Hiện tượng khả năng đặc biệt.