Ủy viên, Giám đốc truyền thông quốc nội Nhà báo Mai Hắc Long: 

Ủy viên, Giám đốc truyền thông quốc nội Nhà báo Mai Hắc Long: