Ủy viên Trương Thanh Đức Luật sư, Giám đốc C/ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Ủy viên Trương Thanh Đức Luật sư, Giám đốc C/ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)