Giám đốc pháp luật PLD Hoàng Tùng: Hiện là Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Giám đốc pháp luật PLD Hoàng Tùng: Hiện là Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.