Chủ tịch HĐKH Nguyễn Tiến Lập: Sinh năm 1985 là Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên điều hành cấp cao C/ty Luật NHQuang&Cộng sự Chủ tịch Công ty Tư vấn Viepro Consultant Ltd. ĐHTH Martin Luther, CHLB Đức.

Chủ tịch HĐKH Nguyễn Tiến Lập: Sinh năm 1985 là Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên điều hành cấp cao C/ty Luật NHQuang&Cộng sự Chủ tịch Công ty Tư vấn Viepro Consultant Ltd. ĐHTH Martin Luther, CHLB Đức.